Халқаро ишбилармонлик маркази  (ХИМ) «Tashkent City» Узбекистондаги сунги ун йиликдаги энг йирик щахарсозлик лойихасидир
14 июнь 2018 60 0
Реклама
Кўп ўқилганлар
Кун суратибарча суратлар
Мулоҳазабарчаси
Биз Facebook дамиз
Мобил репортёр
Янгилик борми? Бизга жўнатинг!